วันพฤหัสบดีที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2555

อากาศอบอ้าว

ความรู้สึกตอนนี้ อบอ้าวเหนียวเนื้อ เหนียวตัว แต่เบื่อๆ อยากๆ เป็นอะไรก็ไม่รู้ มันรู้สึกน่าเบื่อ รู้สึกน่ารำคาญกับหลายๆ สิ่งที่เกิดขึ้น จะไม่โทษใคร นอกจากตัวเราเอง ทุกสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นเพราะความประมาท ไม่รู้จักระมัดระวังในการใช้ชีวิต มันหน้าเบื่อ และหน้ารำคาญที่สุด กับสิ่งที่เกิดขึ้น หลายสิ่งหลายอย่าง ไม่ได้เป็นอย่างที่ใจคิด อย่าได้ไปคาดหวังกับอะไร ทั้งนั้น รู้จักปล่อยวาง และมองความเป็นจริงให้มาก เพราะชีวิต ถูกลิขิตมาแล้ว เราต้องรับผลแห่งเหตุ และปัจจัยที่เป็นตัวกำหนด ทุกสิ่งทุกอย่าง มันเป็นอนิจัง อย่าได้คาดหวังกับอะไร ทั้งนั้น มันไม่มีเนื้อหาสาระ หรือแก่นแท้อะไร ที่จะเป็นหลักค้ำประกัน ความเป็นจริงที่ถูกต้อง เราต้องยอมรับมัน มันคือกฎธรรมชาติ ที่เป็นตัวกำหนดสิ่งที่เราเป็น ทุกอย่างมีวิถีทางของมัน เราหลีกหนี้จากภาวะของสิ่งที่เกิดขึ้น นี้ไม่ได้ มันคือความจริงนิรันดร์ ความไม่แน่นอนเที่ยงแท้ คือสิ่งที่เกิดขึ้น ความไม่แน่นอน นั้นคือ สิ่งที่เราไม่รู้จัก ไม่รู้จริง มันทำให้เราเข้าใจคาดเคลื่อนว่า คือความไม่แน่นอน แต่อันที่จริงแล้ว มันคือความจริงที่เราไม่คิดฝันต่างหาก ความผิดพลาดเกิดจาก ความไม่รู้ แต่อะไรหละ คือความไม่ผิดพลาด ถ้าความไม่ผิดพลาด คือการรู้ล่วงหน้า แต่ความผิดพลาดคือ การเข้าใจที่ผิดพลาดจากความจริง สิ่งที่เกิดขึ้นคือจริง สิ่งที่คิดคือไม่จริง สิ่งที่ไม่คาดคิด ก็คือจริง แล้วสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตก็คือจริง อีกเช่นกัน ทุกสิ่งทุกอย่าง คือจริง ความจริงที่จริงแท้ แน่นอน คือความจริง ทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้น ก็คือความจริง แล้ววิธีใดหละ จะเข้าถึงความจริง ไม่มีสิ่งใดจริงแท้แน่นอน เพราะรู้ไม่จริง ทุกสิ่งคือสิ่งที่เป็นจริงแท้แน่นอน ความไม่รู้ไม่ใช่สิ่งที่จะบอก ความไม่จริงหรือความจริง เป็นเพียงการเล่นคำ ที่ไม่ได้อธิบายความจริง จิตที่คิดเข้าข้างตัวเอง หรือความรู้สึก ก็ไม่ได้จะบอกความคิดความเข้าใจว่าสิ่งนั้นคือจริง แต่จิตที่ไม่เข้าใจความจริง นั้นก็ความสิ่งที่จริง เพราะสิ่งที่จริง ไม่จำเป็นต้องเป็นสิ่งเราเข้าใจ...