วันอังคารที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2555

ลำดับชั้นของทูตสวรรค์ในศาสนาคริสต์

ชั้นเอก วงศ์ที่ 1

ประกอบไปด้วย

คณะเซราฟิม (Seraphim)
ทูตสวรรค์ในพันธสัญญาเดิม รากศัพท์มาจากคำว่า seraph อันแปลว่าลุกไหม้ ที่ได้ชื่อนี้เพราะมีแสงสว่างอันเจิดจ้า ราวกับกำลังจะลุกไหม้ มีร่างกายสูงใหญ่ มี 6 ปีก 1 คู่สำหรับบิน 1คู่สำหรับปกป้องดวงตาจากการมองพระผู้เป็นเจ้าโดยตรง และอีก1 คู่สำหรับปกคลุมเท้า เซราฟิมมักจะอยู่รายรอบบัลลังค์แห่งพระเจ้า ร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้าที่เรียกว่า "the Thrice Holy" เป็นบทเพลงสรรเสริญพระเจ้า

คณะเครูบหรือ เชรูบ (Cherubim)
ทูตสวรรค์นี้มีหน้าที่ดูแลและสนับสนุนบัลลังก์แห่งพระเจ้า หรือทำหน้าที่เป็นผู้คุ้มครองดูแล ปรากฏใน พระคัมภีร์ไบเบิ้ล เอเสเคียล (the book of Ezekiel) ผู้ค้ำจุนบัลลังก์แห่งพระเจ้า และ กองทหารรถศึกของพระเจ้า ปรากฏในหนังสือปฐมกาล ในฐานะผู้ดูแลสวนเอเดน และป้องกันไม่ให้มนุษย์กลับมายังสวนอีเดนอีกครั้ง บางครั้งทูตสวรรค์ในระดับนี้ก็ปรากฏตัวในรูปแบบของความเมตตากรุณาด้วย ในคติความเชื่อของยิวและคริสต์ เครูบ เป็นทูตสวรรค์ระดับถัดมาจากเสราฟิมมี 4 ปีก 4 ใบหน้า ได้แก่ มนุษย์ วัว สิงโต อินทรี โดยปกติจะสวมชุดยาวสีน้ำเงิน ในขณะที่เซราฟิม สวมสีแดง

คณะบัลลังก์ หรือ อาสนเทพ/โอฟานิม (Thrones)
ตามนิทานของชาวยิวเทวัญคณะนี้มี 70 ตำแหน่ง คอยปกป้องพระบัลลังก์ของพระเจ้าเทวัญเหล่านี้บางองค์ได้มีส่วนสมคบกันก่อกบฏต่อพระเจ้าและได้กลายเป็นปีศาจหรือเทวัญตกสวรรค์ไปก็มี จะเห็นได้ว่าแม้สมาชิกสวรรค์เองก็เห็นผิดเป็นชอบได้เหมือนกัน


ชั้นโท วงศ์ที่ 2

ประกอบไปด้วย

คณะหัวหน้า (ขัตติยเทพ:Dominations)
เทวัญคณะนี้มีหน้าที่คอยจัดสรรและมอบหมายหน้าที่การทำงานให้แก่บรรดาเทวดาต่าง ๆ ให้เป็นไปตามพระประสงค์ของพระเจ้า สัญลักษณ์แห่งอำนาจของพวกเขาคือ คฑาและลูกโลก

คณะคุณธรรม (ธรรมเทพ/ความดี:Virtues)
ตามนิทานของชาวยิว หน้าที่หลักของเทวัญคณะนี้คือการทำอัศจรรย์ต่าง ๆ ในโลก บทบาทนี้พบได้ในหนังสือกิจการของอัครทูต 1.10

คณะอำนาจ (อิทธิเทพ:Powers)
ทูตสวรรค์หมวดนี้มีหน้าที่ดังทหารกล้าคอยต่อสู้กับปีศาจ และคอยปกป้องโลกไม่ให้ตกอยู่ใต้อำนาจของปีศาจ แต่บางครั้งก็พลาดท่าตกเป็นตัวร้ายเสียเองก็มี เช่นที่บันทึกไว้ในจดหมายถึงชาวโรม 8.38-39


ชั้นตรี วงศ์ที่ 3

ประกอบไปด้วย

คณะปกครอง (ศักดิเทพ:Principalities)
ชื่อของเทวัญหมวดนี้มาจากภาษากรีกเก่าซึ่งแปลได้ว่า ผู้ปกครอง (Rulers) หน้าที่ของพวกเขาคือคอยปกป้องศาสนา คอยดลใจบรรดาผู้นำประชาชนให้ตัดสินใจนำผู้อื่นไปในทางที่ถูกต้องในพระคัมภีร์กล่าวถึงเทวัญ กลุ่มนี้ว่าเกี่ยวข้องกับอำนาจทั้งทางดีและร้าย (อฟ 6.12: 2.22) มีประมุขได้แก่ อนาเอล ฮามิเอล และ Nisroch (ต่อมาได้กลายเป็นเทพตกสวรรค์) ว่ากันว่า ฮามิเอลเป็นผู้มารับผู้เผยพระวจนะเอโนค (Enoch) พามาสู่สรวงสวรรค์หลังจากที่เอโนคถึงแก่กรรม ทูตสวรรค์องค์อื่น ๆ ในวงศ์นี้ ได้แก่ Cervill (เซอร์วิลล์) มีชื่อว่าเป็นเจ้าชายแห่งความแข็งแรง ผู้ช่วยเหลือกษัตริย์ดาวิดในสงครามที่ปะทะกับ โกลิอัท

คณะอัครทูตสวรรค์ (หัวหน้าเทพ:Archangels)
เทวัญเหล่านี้ถ้าแปลตามตำแหน่งแปลได้ว่าหัวหน้าทูตสวรค์ แต่หน้าที่จริง ๆ นั้นไม่มีใครทราบ มีบันทึกถึงบทบาทและชื่อของอัครทูตสวรรค์เหล่านี้ว่ามีทูตสวรรค์มีคาเอล (ปราบทูตสวรรค์กบฏอื่น ๆ) ทูตสวรรค์ราฟาเอล (ในหนังสือโทบิต) ทูตสวรรค์กาเบรียล (ช่วยดาเนียลเข้าใจนิมิตที่เห็น และเป็นผู้นำสาส์นมาแจ้งแก่พระนางมารีย์ถึงการรับเอากายของพระบุตร) หนังสือเอโนคบทที่ 1 กล่าวว่าเทวัญคณะนี้มี 7 องค์คือ มีคาเอล กาเบรียล ราฟาเอล อูรีเอล ซารีเอล เรมีเอล ราเกล


คณะทูตสวรรค์ (เทวทูต:Angels)
คำว่าเทวดาที่เราหมายถึงและพบทั่วไปในพระคัมภีร์ก็อยู่หมู่ทูตสวรรค์คณะนี้ เทวัญคณะนี้มีมากมายและมีหน้าที่หลายอย่างเช่น คอยปกป้องดูแลมนุษย์INFO : th.wikipedia.org/wiki/ลำดับชั้นของทูตสวรรค์ในศาสนาคริสต์