วันพฤหัสบดีที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2555

โลกนี้ไม่สูญสลายหรอก ธันวาคม 2012

เพียงแต่เป็นจดเริ่มต้นของเรื่องราวต่างๆ ในการที่จะพาเราไปยังจุดสูงสุดในด้านจิตใจ แน่นอนความทุกข์ยากต่างๆ จะยิ่งเพิ่มขึ้นมามากมาย ทั้งภัยพิบัติ สงคราม นั้นคือจากสิ่งที่เกิดจากธรรมชาติ และสิ่งที่มนุษย์เป็นผู้ทำ เพื่อสอนบทเรียนบางอย่างให้แก่มนุษย์ ให้มนุษย์รู้จักความรักมากขึ้น ในอันที่จะนำไปสู่การพัฒนาความเจริญด้านจิตใจ ให้สู่จุดสูงสุดแห่งภาวะในการหลุดพ้น รู้จักตัวตน รู้จักความจริง เหตุการณ์ต่างๆ มันจะค่อยเกิด สอนบทเรียนเราไปเรื่อยๆ โลกจะยังไม่สลายไปในทันที วันหนึ่งอาจจะอีก สิบปีหรือร้อยปี พันปี ข้างหน้า