วันเสาร์ที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

ศัพท์รัฐศาสตร์ หมวด A

1.abatement การลดหย่อน
2.abdication การสละราชสมบัติ
3.above politics อยู่เหนือการเมือง
4.absolute monarchy สมบูรณาญาสิทธิราชย์
5.abstention การงดออกเสียง
6.accord ตกลง ยินยอม ข้อตกลง หรือข้อตกลงทางการระหว่างประเทศ
7.acting รักษาการแทน รักษาการในตำแหน่ง
8.adjournment การปิดประชุม
9.adjournment of the debate การเลื่อนอภิปราย
10.adjournment of the house การปิดประชุมสมัย
11.administration การบริหาร ฝ่ายปกครอง
รัฐบาล ( อเมริกัน )
12.administration organization การจัดระเบียบทางการปกครอง การจัดระเบียบราชการบริหาร
13.administration tribunal ศาลปกครอง
14.adoption การมีมติเห็นชอบ
15.advisory commission คณะกรรมาธิการที่ปรึกษา
16.affirmation การปฏิญาณตน
17.agenda ระเบียบวาระการประชุม
18.alternative vote การออกเสียงลงคะแนนหลายรอบ
19.ambassador เอกอัครราชทูต
20.ambassador extraordinary and plenipotentiary เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็ม
21.amendment การแก้ไขเพิ่มเติมกฏหมาย การแปรญัตติ คำแปรญัตติ
22.amnesty นิรโทษกรรม
23.anachism ลัทธิอนาธิปไตย
24.appointment , nomination การแต่งตั้ง
25.arbitrament คำวินิจฉัยชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ
26.arbitrator อนุญาโตตุลาการ
27.aristocracy อภิชนาธิปไตย
28.assemble , liberty to assembly เสรีภาพในการชุมนุม สภา สมัชชา การชุมนุม
29.assembly , constituent สภาร่างรัฐธรรมนูญ
30.assembly , freedom of เสรีภาพในการชุมนุม
31.representative สภาผู้แทนราษฎร
32.assent , royal พระบรมราชานุญาต
33.assistant district officer ปลัดอำเภอ ( ไทย )
34.asylum , political ที่ลี้ภัยทางการเมือง
35.attorney at law ทนายความ
36.attorney in fact ผู้รับมอบอำนาจ
37.autarchy เอกาธิปไตย
38.authoritianism ระบอบอำนาจนิยม
39.autocracy อัตตาธิปไตย
40.autonomous region เขตปกครองตนเอง
41.autonomy ความเป็นอิสระ ( ในการปกครองตนเอง )


INFO: Dek - D