วันเสาร์ที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

สัญลักษณ์ของวิทยาลัยการปกครอง


เป็นเข็มวิทยฐานะรูปดอกจันทร์นูน 8 แฉก มีรูปสิงห์อยู่ตรงกลาง เปรียบได้กับ มรรค 8 อันเป็นหลักธรรมของนักปกครอง คือ

1. ความเห็นชอบ
2. ดำริชอบ
3. เจรจาชอบ
4. ทำงานชอบ
5. เลี้ยงชีพชอบ
6. เพียรชอบ
7. ระลึกชอบ
8. ตั้งใจชอบ