วันเสาร์ที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2556

โคลงพระราชนิพนธ์ เกียรติศักดิ์ทหารเสือ

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวตรัสไว้เมื่อครั้งที่หนังสือพิมพ์ดุสิตสมิต นำโคลงนี้ไปตีพิมพ์ เมื่อ พ.ศ. 2461 ว่า

"นักรบฝรั่งเศสโบราณมีภาษิตอยู่อัน 1 สำหรับเป็นบรรทัดฐานแห่งความประพฤติของเขา เป็นภาษิตที่จับใจข้าพเจ้ายิ่งนัก จึ่งได้นิพนธ์เทียบเป็นคำโคลงภาษาไทยขึ้นไว้ว่า "


มโนมอบพระผู้     สถิตย์อยู่ยอดสวรรค์
แขนถวายให้ทรงธรรม์     พระผ่านเผ้าเจ้าชีวา
ดวงใจให้ขวัญจิต     ยอดชีวิตและมารดา
เกียรติศักดิ์รักของข้า     ชาติชายแท้แก่ตนเอง

มโนมอบพระผู้     เสวยสวรรค์
แขนมอบถวายทรงธรรม์     เทอดหล้า
ดวงใจมอบเมียขวัญ     และแม่
เกียรติศักดิ์รักข้า     มอบไว้แก่ตัว


แขนมอบถวายทรงธรรม์ เทอดหล้า (ภาพประกอบจาก ดุสิตสมิต)